top of page
myria_icon2020_1024x1024_B.png

REGULAMIN APLIKACJI MyRIA


 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Ria Payment Institution, E.P., S.A.U. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji MyRIA.

 

PIERWSZY. - DEFINICJE

Określeniom użytym w Regulaminie, pisanym z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:

 • Aplikacja. Aplikacja MyRIA udostępniona w oparciu o właściwą dla danego urządzenia platformę dystrybucji cyfrowej.

 • RIA. Ria Payment Institution, E.P., S.A.U., Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas (Madryt), wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie w tomie 7, 171, księga 121, sekcja 8, numer karty rejestrowej M-116.398, wpis 1, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIF) A-80696792.

 • Konto. Konto prowadzone dla Użytkownika w ramach Aplikacji po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika

 • Login. Podany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail użytkownika.

 • Dane Dostępowe. Login i Hasło.

 • Hasło. Ustalony przez Użytkownika w Aplikacji ciąg znaków wykorzystywany w celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika.

 • Użytkownik. Osoba fizyczna zarejestrowana w Aplikacji.

 • Nowy Użytkownik. Osoba fizyczna, która przed Rejestracją nie korzystała, jako płatnik z usług płatniczych świadczonych przez RIA.

 • Klient RIA. Osoba fizyczna, która przed rejestracją korzystała, jako płatnik z usług płatniczych świadczonych przez RIA w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem rejestracji.

 • Przekaz. Usługa płatnicza świadczona przez RIA w oparciu o postanowienia odrębnego regulaminu, polegająca na dokonaniu przez Ria pojedynczej transakcji płatniczej międzynarodowego przekazu pieniężnego.

 • Regulamin Aplikacji. Niniejszy regulamin.

 • Infolinia. Dedykowana obsłudze Użytkowników linia telefoniczna RIA, dostępna od poniedziałku do piątku od 09:00 do 18:00, pod numerem telefonu +48223070146

 

 

DRUGA. - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji, w szczególności zawieranie z RIA umów o stworzenie Przekazu i wykonanie Przekazów, które następnie mogą zostać zlecone w bankomacie.

 2. Usługa Przekazu świadczona jest na podstawie właściwego, odrębnego regulaminu Przekazu udostępnionego w Aplikacji. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Przekazu następuje na zasadach określonych w tym odrębnym regulaminie.

 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniego założenia przez RIA Konta dla Użytkownika. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto.

 4. Rejestracja wymaga, w celu bezpieczeństwa i komunikacji, posiadania przez Użytkownika telefonu komórkowego z aktywną usługą telekomunikacyjną umożliwiającą odbieranie połączeń głosowych oraz wiadomości SMS, a także aktywnego adresu e-mail.

 5. Korzystanie z Aplikacji wymaga dostępu do Internetu oraz telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android wersja 4.4 (bądź wyższym) lub iOS wersja 9 (bądź wyższym).

 6. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku zleceń zagranicznych przekazów pieniężnych przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, które podlegają opłatom określonym w odpowiednich warunkach mających zastosowanie w usługach przekazów zagranicznych.

 

 TRZECI. - REJESTRACJA
 

 1. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego w Aplikacji, w tym ustalenia Hasła, a także weryfikacji numeru telefonu komórkowego Użytkownika poprzez wiadomość SMS przesłaną na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania w ramach formularza wyłącznie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, w tym aktualnych. Rejestracja może być dokonana wyłącznie osobiście przez Użytkownika.

 2. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. W przypadku Użytkownika będącego Klientem RIA proces rejestracji obejmuje również weryfikację tożsamości Użytkownika na podstawie pytań bezpieczeństwa formułowanych w oparciu o dane Klienta RIA przetwarzane w bazach danych RIA.

 4. W przypadku Użytkownika będącego Nowym Użytkownikiem, proces Rejestracji obejmuje ponadto: (i) akceptację przez Użytkownika zainicjowanego przez RIA połączenia video, (ii) wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki zdalnej identyfikacji Użytkownika przez RIA, (iii) udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na pytania zadane przez przedstawiciela RIA w toku zainicjowanego przez RIA połączenia video, a także (iv) okazanie przez Użytkownika w toku zainicjowanego przez RIA połączenia video obu stron dokumentu tożsamości Użytkownika, w sposób określony przez przedstawiciela RIA.

 5. RIA stosuje wobec Użytkowników środki bezpieczeństwa finansowego określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. RIA może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania przez RIA obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub innych przepisów prawa. RIA może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podczas Rejestracji konta, a także w każdym czasie po jej ukończeniu.

 6. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ustępach poprzedzających oraz dokonaniu weryfikacji Użytkownika, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze RIA poinformuje Użytkownika o wyniku Rejestracji wiadomością poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia przez RIA rejestracji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza odmowę zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji.

 7. Z chwilą przekazania Użytkownikowi przez RIA informacji o prawidłowym ukończeniu rejestracji pomiędzy RIA i Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji.

 

 

CZWARTY. - CZAS ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH USŁUGI KONTA ORAZ WYPOWIEDZENIE
 

 1. Umowa o świadczenie usługi Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 2.  Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Aplikacji:

  1. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie RIA oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres dpo@euronetworldwide.com; lub

  2. poprzez usunięcie Konta w Aplikacji, co jest równoważne wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.

3.  RIA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji z zachowaniem   miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku:

 1. braku logowania się Użytkownika do Konta przez okres co najmniej rok po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zamiarze wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji z tego powodu i braku zalogowania się przez Użytkownika do Konta przez okres miesiąca od tego powiadomienia;

 2. powtarzającego się naruszania przez Użytkownika Regulaminu Aplikacji lub innych    uzgodnień łączących RIA i Użytkownika i wezwania Użytkownika do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy, a następnie ponownego naruszenia tego postanowienia po upływie tego terminu;

 3. powtarzającego się naruszania przez Użytkownika innych niż wskazane w pkt. b postanowień Regulaminu Aplikacji lub innych uzgodnień łączących RIA i Użytkownika i wezwania Użytkownika do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy, a następnie ponownego naruszenia tego postanowienia po upływie tego terminu;

 4. w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji;

 5. w przypadku uzyskania przez RIA informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Użytkownika z wykorzystaniem usług świadczonych przez RIA przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;

 6. jeżeli Użytkownik podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji.

 

4.RIA uprawniona jest do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niemożności stosowania w stosunku do Użytkownika środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

              5. W przypadku ustania umowy o korzystanie z Aplikacji RIA usunie Konto.

 

 

PIĄTY. - KORZYSTANIE Z APLIKACJI
 

 1. Po ukończeniu Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji Aplikacji po zalogowaniu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Danych Dostępowych.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Kont innych Użytkowników.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Konta oraz Danych Dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim.

 4. Dane Dostępowe są ściśle poufne. Użytkownik zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed ich przypadkowym ujawnieniem jakimkolwiek osobom trzecim.

 5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika do obsługi Aplikacji jakimkolwiek osobom trzecim przed uprzednim wylogowaniem się przez Użytkownika z Konta.

 6. W razie podejrzenia uzyskania przez osoby nieuprawnione Danych Dostępowych lub innego naruszenia zabezpieczeń Konta Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego RIA za pośrednictwem Infolinii. W przypadku otrzymania zgłoszenia RIA zobowiązana jest do zablokowania dostępu do Konta do czasu zresetowania Hasła. Użytkownik może zresetować Hasło kontaktując się z RIA poprzez Infolinię.

 7. RIA zastrzega sobie prawo tymczasowego zablokowania dostępu do Konta w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło naruszenia zabezpieczeń Konta. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia podejrzeń. Dostęp do Konta blokowany jest po trzykrotnej nieudanej próbie zalogowania z wykorzystaniem nieprawidłowych Danych Dostępowych. W takim przypadku odblokowanie Konta nastąpić może jedynie za pośrednictwem Infolinii, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Użytkownika za pomocą pytań bezpieczeństwa.

 8. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów zgodnych z jej przeznaczeniem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z tym wymogami. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 9. Utrzymywanie środków bezpieczeństwa zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych do urządzeń i łączy spoczywa na Użytkowniku.

 10. Użytkownik może ponosić koszty transferu danych poprzez sieć Internet związane z korzystaniem z Aplikacji wedle stawki ustalonej przez operatora.

 

 

SZÓSTY. - REKLAMACJE
 

 1. Użytkownik powiadamia RIA o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych przy korzystaniu z Aplikacji. RIA zapewnia dostępność Aplikacji w wymiarze nie mniejszym niż 95.000% w ciągu każdego [roku/miesiąca] korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

 2. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, Użytkownik może złożyć RIA reklamację drogą korespondencyjną, na adres Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres MyRiaEuronetPL@riafinancial.com lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 4. RIA rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

SIÓDMY. - ODSTĄPIENIE
 

 1. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z RIA umowy o świadczenie Usługi Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

 2. Użytkownik może złożyć RIA oświadczenie o odstąpieniu przesyłając je na adres korespondencyjny RIA (Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania (z dopiskiem: do rąk Inspektora Ochrony Danych) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres dpo@euronetworldwide.com. W obu przypadkach oświadczenie konsument może sporządzić na formularzu odstąpienia załączonym do niniejszego Regulaminu.

 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wystarczające jest przesłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem.

 

 

ÓSMA. - KONTAKT Z RIA

Kontakt z RIA możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Ria Payment Institution, E.P., S.A.U., Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas (Madryt). Użytkownik może również skontaktować się z RIA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres MyRiaEuronetPL@riafinancial.com, lub telefonicznie, pod numerem +48223070146.

 

DZIEWIĄTY. - ZMIANY REGULAMINU
 

 1. RIA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:

  1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;

  2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;

  3. w przypadku zmiany w ofercie RIA, ze względu na:

   1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami;

   2. poprawienie przez RIA istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;

   3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez RIA, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którego usług RIA korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2 %, spowodowanym wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez RIA do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez RIA, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na swoim Koncie lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. W informacji o zmianach RIA poinformuje, kiedy wchodzą one w życie (przy czym termin ten nie będzie w żadnym wypadku krótszy niż 14 dni od wysłania przez RIA tej informacji).

 3. Po otrzymaniu informacji o zmianach, jednakże przed określonym przez RIA momentem wejścia zmian Regulaminu w życie, Użytkownik może wypowiedzieć umowę Konta – wówczas Użytkownik nie będzie związany nowym brzmieniem Regulaminu.

 

 

DZIESIĄTY. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Informujemy o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Umowa zawarta jest w języku polskim.

Aktualnie obowiązujący regulamin jest zawsze dostępny za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej http://myriaapp.com/pl/TermsAndConditions-pl.html, skąd możliwe jest jego pobranie w celu zabezpieczenia treści umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej pomiędzy Użytkownikiem a RIA.

bottom of page